Postaw na dobry zawód:
Opiekun Medyczny

Opiekun medyczny – jest zawodem z branży, która w ciągu ostatnich lat przeżywa największe zapotrzebowanie na pracowników. W badaniu przeprowadzonym przez GUS (Główny Urząd Statystyczny) w 2020 zawód ten jest deficytowym, jeżeli chodzi o ilość pracowników, oraz zapotrzebowanie przez pracodawców.

Przedstawiciele zawodu, zatrudnienie mogą znaleźć nie tylko w placówkach znajdujących się w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej.

Po ukończeniu kierunku, praca może przebiegać nie tylko z chorymi wymagającymi opieki czasowo (osoby po wypadkach, chore), ale też z osobami wymagającymi stałej opieki, przewlekle chorymi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi.

Umiejętności nabyte na tym kierunku stanowią podstawę wszystkich zawodów medycznych kształconych na poziomie szkoły policealnej, które mogą być uzupełnione jedynie dodatkową kwalifikacją.

Opiekun medyczny jest zawod pomocniczym w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz zaspakajanie potrzeb biopsychospołecznych.

Opiekun Medyczny Łomża
Opiekun Medyczny Łomża
Opiekun Medyczny Łomża
Opiekun Medyczny Łomża

Opiekun medyczny należy do zawodów zaufania publicznego, dlatego osoba pełniąca obowiązki opiekuna powinna posiadać niezbędne kompetencje zawodowe i tak ważną w tym zawodzie empatię i umiejętność pracowania w zespole. Profesjonalni opiekunowie medyczni z Polski są bardzo potrzebni i mile widziani za granicą. Ze względu na deficyt profesjonalistów w zawodach medycznych za ich usługi przyznaje się w Europie wysokie wynagrodzenie.

Opiekun Medyczny w Łomży

Jak się dostać?

 • bez matury
 • brak opłaty wpisowej
 • szkoła bezpłatna przez cały czas trwania nauki
 • bez egzaminów wstępnych
 • oferta dla absolwentów wszystkich typów szkół dających wykształcenie średnie
 • nauka trwa rok
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym /sobota - niedziela /
 • nauka kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez OKE
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie na druku MEN
 • bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji

Perspektywa pracy

 • Przychodnie
 • własna działalność gospodarcza
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • zatrudnienie u osób prywatnych w kraju i za granicą
 • Domy pomocy społecznej
 • fundacje i stowarzyszenia

Czego się nauczysz?

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Praktyka zawodowa
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Język migowy
 • Język angielski zawodowy